ما بر اساس آموزه های مرحله اول که عمل مبتنی بر آموزه های والدینیست وارد محیط اجتماعی بزرگتر خواهیم شد که این مرحله آزمونیست قوی و معتبر برای اینکه ببینیم آموخته های ما چقدر کارآمد وموثر است.

در این گذر نوع نگاهی که ما به جهان داریم به شدت روی کامیابی وناکامی هایمان خود را نشان می دهد.اینکه چقدر می توانیم به دیگران اعتماد کنیم؟

چقدر توان ثروت آفرینی داریم؟

چقدر مردم ما رادوست دارند؟

چقدر ما لایق روزهای نیک در زندگی هستیم؟

خدا با ما چگونه رابطه ای دارد وما با او چگونه رابطه ای می توانیم داشته باشیم؟

چه چیز در آینده بیش از همه چیز به کارمان می آید؟

ازچه چیز باید بترسیم؟

وخلاصه که تاثیرات نظام فکری خانواده وبستر روحی ما تاثیرات قوی برآینده ما خواهد داشت

ما با این داشته ها به مرحله دوم پا می گذاریم.

  • مرحله ego worldیا اجتماعی شدن:

میریم سراغ دستاورد بدست آوردن  ومطرح شدن در دنیای بزرگتر.در پست های بعدی و وسیعتر به این مرحله می پردازیم.

ما در این مرحله دیگه وارد نوجوانی وجوانی شدیم ومدل مو ورنگ ولعاب لباس برامون مهم شده.برای ما اهمیت داره که دیگران درباره ما چه برداشتی دارند/بخش هایی از موضوعات کارگاه خود تحلیل گری مقدماتی/

30 تیر کارگاه مقدماتی خود تحلیل گری به کمک آزمون انرژی های مردانه وزنانه از ساعت 2 الی 8عصر این کارگاه به مخاطبان کمک میکند تا جای خود را در زندگیشان بیابند وبا کمک تئوری یونگ هدفگذاری مناسبتری در زندگیشان داشته باشند.