اندیشه مدرن اندیشه ای است که پاسخی برای نیاز زمان خود داشته باشد.وسنت اندیشه ای است که در زمان خود پاسخی داشته ولی کم کم تاثیر خود را از دست داده یا اینکه برای قشری از جامعه پاسخگو نیست.معنویت سنتی معنویتی است که آدمهای تعریف شده با شمایلی مشخص در سازمانی با آدرس ثابت به ارائه معنا مشغول هستند اما در فضای مدرن همه این تعاریف می تواند دست خوش تحول شود.