پنج حسرت انسانهای در حال مرگ (برونی ویر ، پرستار استرالیایی) : من در کنار بالین بسیاری از بیماران که
در انتظار مرگ بودند این جملات را بارها و بارها شنیده ام . حسرت اول: کاش جرات‌اش را داشتم آن جوری
زندگی می‌کردم که می‌خواستم نه آن جوری که دیگران از من توقع داشتند! حسرت دوم: کاش این قدر سخت
کار نمی‌کردم! حسرت سوم: کاش شجاعت‌اش را داشتم که احساسات‌ام را با صدای بلند بگویم! حسرت
چهارم: کاش رابطه‌هایم را با دوستام حفظ می‌کردم! حسرت پنجم: کاش شادتر می‌بودم
نویسنده: رویا

 سی تیر ماه کارگاه یک روزه مقدماتی خود تحلیلکری برگزار میگردد.