من معتقدم تا با غمها به عنوان بخشی از سرنوشت زندگی راحت نشیم همیشه شادیهامون در هاله ای ار اضطراب باقی میماند.