فکر میکنم اگر ما پیش هرکسی بریم وسوال کنیم که آیا اخلاقیات را قبول دارد یا نه؟ درصد بالایی جوابی مثبت ومحکم خواهند داد. اما سوالاتی که برایم پیش آمده اینست ؛

سوال اول :علی رغم اینکه درصد بالایی از مر دم به درستی وضرورت اخلاق  معتقدندچرا درصد کمی از مردم اخلاق را رعایت میکنند؟

سوال دوم: وقتی  شما میخواهید رفتاری ضد اخلاق انجام دهید چگونه خود را قانع میکنید؟

اخلاقیات:صداقت،درستکاری،امانت داری،محبت وعشق به همنوع