از دیدگاه یونگی همه انسانها صاحب دو قابلیت  زنانه ومردانه هستند. در بعضی بخش زنانه قویتر است ودر بعضی بخش مردانه ودر بعضی هم این دو بسیار بهم نزدیکند که در این وضعیت آشوبهای درونی فراوانی رخ میدهد.

قابلیتهای مردانه 8نوع دارند وقابلیتهای زنانه هفت نوع.

اینکه کدام قابلیت در ما بالا یا پایین باشدتاثیر اساسی روی روحیات ،انتخابها وسرنوشت ما دارد. وچنانچه آنها رانشناسیم باعث میشود در قابلیتی گیر بیفتیم وفقط موفق به حل تعدادی مسئله در زندگی باشیم واز طرف دیگرزندگی ما پر از مسائل لاینحل وبلا تکلیف شده باشد.

دوره قابلیتهای مردانه که22خرداد برگزار میگرددبا انجام یک آزمون برای ما روشن میکند که در حال حاضر   قابلیتها در ما چه وضعیتی دارندومدیریت آنها را چگونه باید انجام دهیم.

در این دوره تاثیر این قابلیتها در شکل دهی کودکی،نوجوانی،جوانی،ارتباط با زنان،ارتباط با مردان،نگاه به روابط ج.ن.س.ی،نوع شغل مناسب،نوع میانسالی و کهنسالی پیشرو،مشکلاتی که این قابلیت میتواند برای خودتان یادر روابط شما با دیگران ایجاد کند،انتخاب رشته تحصیلی،و...

موارد بالا دستاوردهای مستقیم هستند.اما دستاوردهای غیر مستقیم؛

کمک به تحلیل شخصیت پدران وتاثیرات مخرب یا سازنده انرژیهای او بر سبک زندگی وشخصیت شما(پسران ودختران به تفکیک)که میتواندبرزندگی زناشویی آینده شما تاثیرات جدی داشته باشد.

کمک به تحلیل مرد زندگی مشترک یا نامزد شما تا بتوانیدعلل درگیریها ونارضایتی ها وابهامهای ارتباطی با او راپیداکنیدتا بدانید چه چیز قابل تغییر است وچه چیز ...

کمک به خودمردان برای تحلیل زندگیشان به جهت شناخت فرصتها وآسیبهای گذشته ،حال وآینده زندگیشان

کمک به مادران وپدران به جهت تربیت فرزندان براساس شناخت قابلیتهای خود وفرزندشان به منظوردستیابی به یک مدل سالم ارتباطی وتربیتی که مانع تقویت شکاف روابط درحال وآینده گردد.

رسیدن به آرامش ورضایت از طریق رشد قابلیت های خاموش.

کنترل قابلیتهای اغراق شده برای دور شدن از آسیبهای حاصل از این ماسکها واعتیادها.

شروع دوره :22 خرداد       دوشنبه ها :5الی 8 عصر      تلفن تماس 88524103

برای رزرو خود به سایت بنیاد فرهنگ زندگی مراجعه فرمایید