بخشی از خستگی وملولی مادرطول زندگی به این مسئله برمیگردد که مدام ذهن وروان خود را برای دستیابی به اهداف مختلف ویا آسیب نخوردن ازمحیط متمرکز نگه میداریم.این تمرکز فراوان ومداوم به شدت فرسوده کننده واضطراب آور است ودر نهایت فرد را سرخورده وافسرده میکند واگر مراقب نباشیم معتاد تمرکز میشویم وهر عدم تمرکز که شفای روح ماست از منظر ذهن دشمن محسوب شده ودفع میگردد.بنابر این زنان ومردان موفق اجتماعی به شدت مستعد این آسیب هستند چون مرتب باید ذهن خود را تیز ومتمرکز نگهداری کنند.پیشنهادسفرقهرمانی زن اینست که خود را وارد دنیای زندگی بدون نیاز به دستاورد کنید.مثل هنر ،بازی ،گفتگوهای عاطفی،باغبانی ،تماشای فیلم...

دوره پیش نیاز خودتحلیل گری یکروزه 30 تیرماه برگزار میگردد.جمعه ساعت 14 الی 20