گام اول:جدایی از زنانگی

مادران :قربانی یا مقصر            سفر آغاز میشود با جدایی از مادر وتمام وجوه مادری

            طرد مادر الزامی کشنده برای تاختن در جاده موفقیت

گام دوم:همذات پنداری با مردانگی

پدر در جایگاه متحد دختر                                         معتاد شدن به کامل بودن

                  متنفر شدن از هرچه اصطلاح زنانه با خود حمل میکند

گام سوم:جاده امتحانات دشوار

مبارزه شدید با هرنوع وابستگی واستقبال از هر گونه استقلال به هر قیمتی

روبروشدن با موانع درونی؛منتقد درونی ،عشق رومانتیک،عاشق منتظر

گام چهارم:آرزوی موهوم موفقیت بیشتر آرامش بیشتر رضایت بالاتر!

پیامدهای ابر زن شدن      افسانه هرگز کافی نبودن      تظاهر به رضایت بی نهایت

گام دهم:آشتی بین زنانگی ومردانگی

دایره شدن در تفکر                         عبور از تفکر مردها مسئله ساز اصلی زنها

مهم:دوستانی میتوانند در 17خردادهمراه ترم سفر قهرمانی زن باشند که ترمهای پیش نیاز؛وانرژی های زنانه را گذرانده باشند ومتاسفانه ورود مستقیم به این دوره مقدور نمیباشد.وچون شاید دیگر نرسم این ترم را برگزار کنم مطالبی برای سایر عزیزان در وبلاگ قرار میدهم.لازم به ذکر است که این ترم هر 4سال یکبار برگزار شده.