کسب اهدافی چون اخذ مدارک دانشگاهی، عناوین معتبر ، ترفیع شغلی ، جوایز هنری ، یافتن رابطه عاشقانه و کسب امنیت مالی همگی بخش های جستجوی زن برای کسب هویت هستند . تحقق این اهداف در دنیای بیرون و رشد شخصی ای که از ریق
روند کسب آن ها رخ می دهد به منزله تاج موفقیت هستند .

 وقتی زن قهرمان این آزمون های بیرونی را از سر می گذراند با نیروهای شک و تردید به خود ، نفرت از خود ، دودلی ، احساس فلج شدن ، و ترس و بیم روبه رو می شود . دنیای بیرون شاید به او بگوید که او می تواند موفق شود ، اما او با دیوها و مخالفانی نبرد می کند که می گویند نمی تواند.

بخشهایی از محتوای دوره سفر قهرمانی زن که در تاریخ 17 خرداد برگزار می گردد .