معمولا وقتی زنی زنانگی رادر روح خود میابد به مراتب بیشتراز زندگی وخودش راضیست،بنابر این،اواحساس متفاوتی نسبت به خود ومردان وروی هم رفته به جهان پیدا میکند.با بازیافتن توانایی محبت آمیز واحساس زنانه،شروع به مسحور نمودن مردانی میکندکه او رابه چشم یک زن مینگرند ونه یک مرد.این رفتار موجب میشود که خود این مردان نیز از لحاظ خلق وخو مرد صفت تر ،حمایت کننده تر وبا ثبات تر شوند.

به طور خلاصه می توان گفت که زن زن صفت،مرد مرد صفت را مجذوب میکند وبدین ترتیب زن از بسیاری از تکالیف شاق مرد بودن که در تضاد با زن بودن وی است آزاد میشود.

بخش از محتوای دوره سفر قهرمانی زن که 17 خرداد آغاز خواهد شد.