در درون بیشتر زنان پدرسالار درونی ای هست که معقتد است زن به راستی حقیرتر است و به نظارت و مراقبت دائم نیاز دارد تا رفتارش را کنترل کند ! این پدرسالار درون اززنانگی او عمیقاً احساس حقارت می کند و عملاً او را از زن بودنش شرمنده می سازد .

                                                                                                         
                                                                                                هال استون

بخشهایی از محتوای دوره سفر قهرمانی زن که در تاریخ 17 خرداد برگزار می گردد .