نقش من به عنوان فمینیست این نیست که با مردان در دنیای آنان رقابت کنم ، این خیلی آسان و در نهایت غیر سازنده است . کار من این است که کاملاً به صورت زن زندگی کنم و از کل وجود خودم و جایگاهم در جهان هستی لذت ببرم .

بخشهایی از محتوای دوره سفر قهرمانی زن که در مورخ 17 خرداد برگزار خواهد شد .