اگر منتقد درونی ویرانگر وتحقیر کننده دارید.
اول صدای آنرا تشخیص دهید بعدنامی به او بدهید تا اورا راحتتر بشناسیدوزمان تفکرات مهم زندگی اورا پشت در بگذارید یا هر از چند گاهی به او بگویید شناختمت وسک سک کنید.آرام آرام این رفتار اورا مدیریت وکم اثر میکند.