شناخت سایه های شخصیت کلید اصلی تحول ودگرگونی درزندگی فردی ,اجتماعی ,معنوی,شغلی وخانوادگیست.

سایه ها مخزنی برای همه جنبه های نپذیرفتنی وطرد شده ماست،همه آنچه با عث شرمندگی ماست وما مدام وانمود میکنیم که ما آن نیستیم!

یکایک خصایصی که که ما در خودنفی میکنیم،از آنها بدمان می آید ویا دربرابرشان مقاومت میکنیم در درون ما مدام قویتر ،فعال تروتاثیر گذارتر میشوند وروزی به خود میائیم  ومتوجه میشویم که زندگی ما به چیزی تبدیل شده که هیچ وقت آنرا نمیخواستیم  .

بنابراین باید برای سفر به سایه باشهامت درایت وگاهی با حمایت باید وارد شد.چون به تنهایی کشف سایه مقدور نیست زیراخود آکاه ما از این روبرویی فرار میکند.

این پنجشنبه ساعت 2 الی 8 عصر کارگاه عملی سایه وشخصیت را برگزار مینمائیم.

برای ورود به کارگاه نیاز به پیش نیاز ندارید.

برای اطلاعات بیشتر وثبت نام:88524103