نمیدونم :

روز زن را باید به زنها تبریک بگم یا برای کم رنگ شدن زنانگی اعلام  درد وفقدان کنم،میدانم که برای ریشه یابی میشه دنبال هزار تقصیر ومقصر گشت .اما آنچه درد آوره زنانی هستند که درنبود زنانگی درونی در اضطرابی بی پایان دست و پا میزنندوفکر میکنند با کمی جذابیت بیشتر وموفقیت بالاتر همه چیز حل خواهد شد! اما کم کم دارند میفهمند عجیب دچار سراب شده اند !خدایا به خاطر روز زن هم که شده زودتر مسیر طلوع زنانگی تازه ای را باز کن که جهان ازفقدانش در رنج وعذاب  است.زنها درحال سوختنند ومردان درتشنگی زنانگی مشغول کشتن.