به احتمال زیاد فردا ساعت 30/10صبح بارادیو جوان مصاحبه ای در خصوص کتب روانشناسی خواهم داشت وبعد از آن به غرفه میروم واحتمالا تا 5عصر آنجا میمانم.

آدرس غرفه:شبستان ،راهرو 1 غرفه 1

انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی