سرکار خانم راحله در یکی از کامنتها از من درخواست فرموده اند که من مفهوم صداقت بیرحمانه  را  برای ایشان وسایر دوستان بیشتر باز کنم .

من هم احساس کردم شاید فرصت خوبی باشد که برای درک بهتر بروم سراغ واشکافی مضامین روانکاوی عمقی (روانشناسی به شیوه یونگ)تا در دل آن مطلب باز شود.

در تئوری پرفسور کارل گوستاویونگ ،روان انسان به سه منطقه خود آگاه(آنچه من خود را با آن تعریف میکنم)،ناخودآگاه فردی(مجموع خاطرات وتجارب فردی وسرکوبها)ناخودآگاه جمعی(میراث معنوی بشر)تقسیم میشود.وهر کدام در روند زندگی ما تاثیر جدی دارند. به ویژه ناخودآگاه جمعی.

روانکاوی عمقی معتقد است انسانها لوح سفید به دنیا نمی آیند وهر کدام با خود نقش ونگاری رابه عالم وارد میکنند که در این دانش به آن بستر روحی میگویند.که این بخش به علاوه 3بخش دیگر که عبارتند ازخانواده،نظام آموزشی ومحیط اجتماعی شاکله شخصیت رابنیان میگذارند .

اما آنچه فوق العاده اهمیت دارد اینست که آیا 3بخش بعدی با بستر روحی درتضاد قرار میگیرند یا در تفاهم؟اگر تضاد رخ دهد چه مشکلاتی بروز میکند واگر تفاهم باشد چه فرصتی فراهم میگردد؟به زودی دز این باره بیشتر خواهم نوشت.