درباه اینکه:

 جهان را به چه سمت میبینیم؟وچه کسی رابرای اصلاح جهان مناسب میدانیم؟

وحاضریم چه کمکی به مصلح جهان بنماییم؟

میتوان اینگونه تحلیل کرد:

پاسخ ما به سوال اول نشان از آن دارد که ماچقدر در جهان درون احساس اقتدار وامنیت میکنیم؟

وجواب به سوال خصایص مصلح میتواند نشان از آن داشته باشدکه آیا ما تونسته ایم تشخیص دهیم برای نجات زندگی خود به رشد چه خصایصی نیاز داریم؟

واین که حاضریم چه کمکی بکنیم

نشان ازآن دارد که  آیا میدانیم رشد را باید از کجا آغاز کنیم؟

بنابراین به پاسخهای خود دوباره نظری بیاندازید تا درباره خود به تحلیل مناسبی دست پیدا کنید.

این شیوه تحلیل برداشتی است از نظریه خدای غایب که در دوره اسطوره ها به آن میپردازم.

ا