با توجه به پست قبل

اگرقهرمانی بخواهد ظهور کند وبه کار جهان سامانی دهدباید صاحب چه خصوصیت وآرمانی باشد؟

مردم وجهان را چگونه به سمت زندگی بهتر راهنمایی کند؟

شما  برای بهتر شدن جهان حاضریدبه اوچه  کمکی  بکنید؟

خیلی برام ارزش داره که به اندازه یک خط هم که هست نظر بدهید