چند وقتیست :

که درفیلمهای سینمایی روز دنیا ودر برخی گفتگوها با آدمها از هر طبقه وگروه وسن وسال مدام از آدمها میشنوم دنیا کثیف شده وخیلی از فیلمها هم نشون میدن که با این اوضاع وقت پایان جهان رسیده وبرخی هم آماده نابود شدن کره خاک هستند.

اما به شخصه :

چنین احساسی را ندارم وعلت را بیشتر توسعه رسانه ها میدانم که وسعت وسرعت انتقال اخبار را گسترش داده اند .آنهامعتقدند خبر بد بیننده بیشتری از خبر خوب داره وخوب درجایزه دادن به فیلمها هم درامهای تلخ راحتتر نظرات راجلب میکند.

البته :

نمیخوام منکر بشم که برخی خبرها از فساد اخلاقی واقتصادی بزرگان دنیا مرا شوکه میکنه ( میفهمم آدمیزاد در هیچ مرحله ای مصون از سقوط نیست )اما بازم فکر میکنم قبلا هم بوده اما امروز هم کاشفان بیشتر شده اند هم انتقال دهندگان خبر .

شما چی فکر میکنید؟