هر کدام از ما در زندگی یک روزهایی سخت عاشق میشیم واحتمالا با خدا هم برای رسیدن به عشقمون همدست میشیم ومدام خدار را واسطه رسیدن قرار میدهیم ودر این زمانها احساس نزدیکی خاصی به خدا وائمه پیدا میکنیم .چون پذیرفتیم به زور شخصی ما کار پیش نخواهد رفت.واز طرف دیگه هم احساس میکنیم اگر به معشوق برسیم دیگه هیچی از خدا نمیخواهیم چون ما وارد بهشت موعود شده ایم!اما تجارب شخصی ،مطالعات علمی وتحقیقات میدانی من نشان میدهد دشوارترین ارتباطها در انتظار این انسانهاست!

اماوقتی به معشوق میرسیم!

احتمالا بعد از یک مدت که فرد مقابل رفتارهایی انجام داد که با برداشت بهشتی ما از او متفاوت بود ما شوکه میشویم !کم کم به اوشک میکنیم وآرام آرام احساس میکنیم آن آدم به ما یک تصویر دروغین از خودنشان داده وما را اغفال نموده است.

پس او را مستحق عقوبت تشخیص میدهیم وماجراهای تلخ وسخت انتقام وآسیب آغاز میشود.

واین مسیر احتمالا برای زیر 25 سال وشایدبالاتر مدام تکرار میشود تا باور کنیم...