از خواندن کامنتهای شما فوق العاده لذت میبرم.

 به ویژه زمانی که صادقانه از تجارب خودتان میگید. چون هم باعث شفای خودتون میشه هم باعث افزایش شهامت دیگران.