در مسیر آموزش خودشناسی گهگاهی انسانهایی را دیده ام که علی رغم داشتن دارایی بسیار هنوز از احساس نا امنی  (بازگشت به فقر)فراوانی رنج میبرند واحساس میکنند اگر کمی بیشتر میداشتند دیگر احساس نا امنی نداشتند!

ومن برای توضیح این وضعیت ،ناامنی را شبیه سگی میدانم که این عزیزان را دنبال میکند وآنهافکر میکنند هر چقدر خودروی پر سرعت وگرانتری انتخاب کنند احتمال بیشتری دارد که بتوانند از دست این سگ فرار کنند اما با کمال تعجب در آینه میبینند که سگ با کمال قدرت به آنها نزدیک میشود !

پس راه حل فرارنیست وگریز چیزی را حل نخواهد کرد.