امشب به احترام آقای حامد مرادیان عزیز وبا حفظ خاطره گفتگوها با احسان با آقای مرادیان تماس گرفتم وآمادگیم برای حضور در چند برنامه را خدمتشان اعلام کردم.تا به امید خدا ایشان فرصت چیدن دوباره برنامه را داشته باشند.