مواظب باش موقع آرزو کردن وهدف گزاری لحظه ای شک نکنی  که اوضاع به کلی خراب میشه وخداوند به آدم شک کرده چیزی نمیده،آرزو کن وبه اتفاقات ویاران خوبی که در راه آرزوهات ملاقات میکنی ایمان داشته باش که ایمان جادوی بزرگیست که تا به امروز به قدرت آن آفریده نشده است وشک در رسیدن به آرزوها دشمن اصلی مردم شکست خورده وآسیب پذیر است.این نوشته من نیست این ایمان من است که برای شما دعوت نامه فرستاذه است.

شما به رویا دیدن دعوت شد ه اید.تشریف بیاورید.