یک جمله مثبت بفرستید برای کسانی که پارسال اثر مثبتی در زندگی شما داشتند وبه آنها بگید دقیقا چه کاری از طرف آنها چه اثری در زندگی شما داشته.این کا رهم به ما شیرینی میده هم به آنها انرژی دوباره برای نیکی بیشتر.