سلام

 دوباره عید مبارک

درباره انتخاب هدف در زندگی گاهی باید از خود پرسید امسال چه کارهایی را کنار خواهم گذاشت؟

بارها در زندگیم تجربه کرده ام که بعضی از کارهای دیروز را دیگر نمیتوانم انجام دهم یا دنبال کنم بنابر این با آئین خاص خودم با آنها خداحافظی کرده ومدتی در هوا و زمین معلق میمانم تا مسیر جدیدرا کم کم پیدا کنم.وعموما مسیر تازه علی رغم ابهامها وترسهای خاص شور وشوق فراوانی به من میدهد.این طور مواقع زندگیم را شبیه بالن میبینم که باید بار سبک کند تا بالاتر برود.