ازتمام کسانیکه تولد مرا تبریک گفته اند سپاسگزاری میکنم وخدای خود را شاکرم که در این تاریخ به دنیا آمدم تا همسفر شما گرامیان باشم.

من متولد بیست وهفت اسفند چهل ونه ساعت نه وپانزده دقیقه هستم.پیشاپیش نوروز هم مبارک.