عروس سرطان داشت.ناراحت

اما سرطان عروس نداشت.لبخند