نمیدانم چرا این اتفاق برام رخ میدهد !فقط میدانم از اینکه کسی از صمیم قلب برایم آرزوی خیر میکندلذت وصف ناشدنی میبرم.