دوستی ازم پرسید احساس رضایتت را از کجا میاری؟

گفتم:سعی میکنم از خدای خودم طلبکار نباشم وبه بندگان خدا هم بدهکار نشم.