همیشه دوره سایه ها را مهم ,ارزشمند وبرای خودشناسی آنرا واجب میدانستم.

وفکر میکردم همه آدمها باید آنرا بدانند تا از حجم زیادی فشار واسترس ،عصبانیت ،درگیریهای مداوم با خود ودیگران ،سردر گمی وتردید در تصمیم گیری خلاصی یابند.

از طرف دیگر به علت زیاد بودن ترمها شاید دیر به دیر میرسیدم این دوره را برگزار کنم تا بچه های همکار پیشنهاد کارگاهی برگزار کردن آن را دادن که من هم دست به کار شدم و خدا را شکر عالی برگزار شد وحالا که دارم نظرات عالی وتاثیر کارگاه یکروزه را میخوانم بسیار علاقه مند شدم تا دزسال 91 کارگاهای بیشتری برگزار کنم ومجدادا کارگاه سایه های شخصیت را 30 اردیبهشت خواهیم داشت سپس سراغ سایه های معنویت،تربیت،محیط کار ،عشق ورابطه زن ومرد خواهم رفت.خلاصه که جای همه شما خالی