چندی پیش در یکی از پست ها به عنوان شما بگویید چرا ؟ اشاره به موضوع سبک جنایت ها در آمریکا اشاره کردم و گفتم که هر چه جلوتر می رویم بر شدت و حدت این جنایت ها افزونتر می شود .
از همه دوستانی که در این هم اندیشی شرکت نمودند متشکرم .


به قول راث یکی از یونگین ها واقعیت این است که فقط تشدید جرم پرخشونت نیست که چهرۀ برخی جوامع را تغییر می دهد . ما هر روز مردمی بی نزاکت تر می شویم. مهربانی و آداب احترام که زمانی رایج بودند جای خود را به وقاحت و خودخواهی می دهند. ناسازگاری و ناشکیبایی سرگرمی ما شده است. به طرفه العینی از کوره درمی رویمو کم حوصله شده ایم. راننده ها با عجله برای رسیدن به چراغ قرمز بعدی راه یکدیگر را سد می کنند و علائم رانندگی را نادیده می گیرند.
به ما گفته اند که انسان کمی فروتر از مرتبۀ فرشتگان آفریده شده است. با این وصف در دنیا چه شده است؟ چه بر سر ما آمده است؟ پاسخ واقعا ساده است. هنگامی که نور می میرد جامعه به همین شکل در می آید.
باید به نور باز گردیم .یک بار دیگر خدا را در درونمان جستجو کنیم . او را بخوانیم و بخواهیم شاید که نور را از میان این همه ظلمت مجددا بازیابیم . در این باره بیشتر گفتگو خواهیم کرد.