در بین دانشجویان واطرافیانم فراوان این سوال از من پرسیده شده که چرا ما که به دیگران با تمام وجود مهربانی میکنیم به جای جواب مهربانانه در موقع نیاز جواب کافی ووافی نمیگیریم؟واحساس میکنند خیلی جامعه وآدمها بیرحم وسرد وسواستفاده گر شده اند . شما چه تحلیلی بر این اتفاق ارائه میکنید؟