چه زمان باید از تجارب دیگران استفاده کرد وچه زمان نه؟

اگر خاطره ای از بهره گیری یا عدم بهره گیری ازتجارب دیگران دارید آنرا بیان کنید