چقدر مرگ را از نزدیک ملاقات کرده اید ؟
تاثیر آن را به زندگی خود چه می دانید ؟
فکر می کنید مرگ چند سالگی وبا چه قیافه ای به سراغ شما می آید ؟
آیا پیامش را در اولین کنش قبول می کنید یا کمی با آن مبارزه می کنید ؟


گفتگو با آقای بوالحسنی یکی از خاطرات جالب من است ، روزهایی این ملاقات اتفاق افتاد که سوالات بالا بخشی از سوالات زندگی من بود و چند وقتی بود که با آن درگیر بودم و یاد زمانهایی افتادم که اگر کسی بیماری لاعلاج می گرفت یا در بیمارستان در مسیر مرگ بود توان ملاقات با او را نداشتم و از اینکه نمی توانم برای او کاری بکنم ، احساس شرمندگی داشتم و همیشه از گفتن یک جمله ، امیدبخش قاصر بودم و گاهی هم احساس می کردم به او در زندگی ظلم شده ، اما کم کم بعد از چند ملاقاتم با مرگ که در این گفتگو هم از آن یاد می کنم نگرشم عوض شد و مرگ برایم رنگ و بوی دیگری گرفت.
در این گفتگو ی جالب بوالحسنی از نبردش با مرگ می گوید نیروی که چند بار رخ داده است و او هم همچنان سربلند از این آزمایش و پخته بازگشته از این سفر...

حکایت من و او در تیک تاک دوشنبه شب ساعت 45/19 الی 15/20 در شبکه دوم سیماامشب بازگو می شود.

حتماَ ببینید و به دیگران نیز خبر دهید تا ببینید شاید همه بدانیم که مرگ بهترین موهبت زندگی است.