1-اسطوره زنان تاریخ: 1/12/1390 روزهای دوشنبه ساعت 17 الی20

2-تحلیل رویا ها در خواب 26/11/1390 روزهای چهارشنبه ساعت 17الی 20

3-خود تحلیل گری 28/11/1390 روز جمعه  ساعت 14الی 20

4-کارگاه سایه 4/12/1390 روز پنجشنبه ساعت 14 الی 20

ا گر تمایل دارید در کلاسها شرکت کنید اینجا رزرو کنیدتا همکارانم با شما تما بگیرند و اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار دهند.