آیا انجام دادن کارهای متفاوت به صورت همزمان می تواند برای شما جنون آور باشد و استرس غیر قابل تحملی به شما وارد کند؟ یا بدون استرس همه را باهم انجام میدهید؟