به نظر شما چرا

اکثر خانمها در شهرها  کیف همراه خودشان دارند

اما آقایان اکثرا کیف ندارند