طبیعت عجیبی دارد زندگی ،اگر برای تفریح،شادبودن ،لذت بردن وپیشرفت هزینه(وقت،پول،انرژی...) نکنیم مجبور میشویم کمی بیشتر برای پایان دادن به رنجها وبیماریهایی که رخ میدهد هزینه کنیم وگاهی زخم آنها را نیز تا پایان زندگی باید تحمل کنیم .