چی باعث میشه از تنهایی بترسید وفراری از آن باشید؟

یا

از چی تنهایی می ترسید؟