سپاس از خانم آزی که از ایمیلشون این ایده را گرفتم

اگر یک زن ومرد در یک جزیره خالی از سکنه قرار بگیرند،به یک زندگی عادی میپردازند یا کم کم عاشق هم میشوند؟

لطفا جوابتون را با دلیل بگید؟