به من گفتن مشکل فنی بوده!

شما هم قبول کنید که مشکل فنی بوده!