این روزها در بین ایمیلها وکامنتها فراوان این سوال به چشم میخوره  که  من برای کنکور ارشد علاقه دارم شرکت کنم اما چیکار کنم تاانگیزه پیدا کنم برای درس خواندن  ؟این سوال سوال غریبی است ،واز کلمات سوال کننده اینطور مشخص میشود که او دوست دارد کسی از بیرون نیروی اراده را به وی تزریق کند!وعموما هم دلیل قوی برای اینکار ندارند وبیشتر به خاطر اینکه از دیگران عقب نمانند ویا فکر میکنند پشتشان باد میخورد یا با لیسانس به کسی کار نمیدهند .

خلاصه که تمام این دلیلها نشان میدهد فرد نمیداند از زندگی چه میخواهد وفکر میکند جایی هست که میتواند لااقل برای چند وقتی این سرگردانی وسردرگمی را به تاخیر بندازه وتا مدتی هم دهان مردم را ببنده که هی نپرسند :خوب این روزها چیکار میکنی ؟بعدش هم خدا بزرگه!

خواهر من ،برادر من ،این ره که میروی...

پیشنهاد کوتاه من:سریعا دنبال کار بگردید تا در جامعه ومحیط واقعی بفهمید شما برای چه کاری مناسبید وحالا باید در چه رشته ای  وبه چه دلیلی ادامه تحصیل دهید

در این مدت حتما کتاب برنده باشیم را هم برای اشنایی با روش درست انتخاب هدف بخوانید .