هنوز موفق نشدم با تهیه کننده برنامه صحبت کنم ،بنابر این بایقین 100%نمیتوانم بگویم ولی احتمالا شنبه بعد از اذان مغرب در برنامه به خانه برمیگردیم حضور خواهم داشت.