طبق سالهای گذشته امسال هم در بنیاد زینب کبری درباره عاشورا وجایگاه معنایی آن برای انسان امروز سخنرانی خواهم داشت.

محل برگزاری:اقدسیه،کوی ناز،بنیادزینب کبری

زمان:سه شنبه               ساعت:45/20الی30/21                حضور برای عموم آزاد است