الف: دوره ابتدایی
- آشنایی با اصول مدیریت شخصی، آشنایی با محیط اجتماعی از طریق رفت و آمد و فیلم، نه متن و تصویر
- آشنایی با مفاهیم شهری و خدمات شهری و شیوه بهره گیری از آنها
- آشنایی با مسئولیتهای خانگی و توانمندسازی در اعمال مربوط به خانه مانند طبخ غذا، دوخت و دوز، بهداشت فردی

ب: دوره راهنمایی
کشف استعداد و تواناییهای شخصی در حوزه های( هنر- صنعت- روابط و خدمات- فنون IT – تجارت)

انجام تست ها و مشاوره ها:
طراحی محیطهای کشف استعداد( انکوباتورها- باشگاههای فکری و مسابقه مهارتها و خلاقیتها)
طراحی شغل مدیر استعداد در مدارس به منظور ردیابی و معرفی استعدادها به مراکز پذیرش و همچنین هدایت مناسب آنها به نهادهای آموزش همراه آموزش و پرورش
ج: دوره متوسطه:
فراهم کردن فضا برای اتحادیه ها، اصناف و اقشار برای ایجاد مدارس غیر انتفاعی به جای اعطاء امتیاز به افراد، چرا که با این عمل، مدارس باعث تبلیغ این مراکز می گردند و از سوی دیگر خود نیز مصرف کننده محصول خواهند بود، قطعاً هزینه این مدارس شدیداً کاهش خواهد یافت.
کارآمدسازی برای اداره یک حرفه
راههای راه اندازی کسب و کار
روش کشف ایده شغلی
روش پذیرش در مصاحبه استخدامی
ساخت سریال برای باورکار بدون محیط کار
بهره گیری از زمانهای بیکار کارخانجات برای آموزش حرفه
گسترش کارهای خدماتی
تسهیل در اعطاء جواز و اعتبارات آشنایی با بازارهای خارجی و اصول ورود ماندگاری در آن
توسعه رشته های متوسطه به بیش از 100 نوع فعالیت که توانایی جذب در بازار و اجتماعات و سایر ارکان جامعه را در پی داشته باشد.( توسعه فعلیتهای علمی- کاربردی)