این هفته برنامه ندارم،این هفته برنامه ندارم 

در برنامه های پیش به مسئله تفاوتها ونقش آفرینی آن در تنشها بحث کردم ودر چند برنامه آتی میخواهم درباره تیپ شناسی انواع مردان ونگاههای متفاوت آنها به جنبه های مختلف زندگی صحبت کنم .

 برای اینکه بینندگان راحتتر موضوع را دنبال کنند ،خدمتشان عرض میکنم که بنده بر اساس کتاب انواع مردان خانم شینودابلن وترجمه آقای فرشید قهرمانی چاپ بنیاد فرهنگ زندگی موضوع راپیش خواهم برد.

برنامه بعد از اذان مغرب حوالی ساعت 30/5پخش خواهد شد وتا ساعت 30/6ادامه خواهد داشت که بنده در این بین 15 دقیقه به ارائه بحث میپردازم.

اگر نظرات خودتان را برام بگذارید قطعا از خواندن آن لذت میبرم