قهرمان کسی است که میتواند درون خود را د ربیرون زندگی کند

قهرمان کسی است که زنجیر رنج را در درون خود پاره کند تا به دیگری منتقل نشود

قهرمان کسی است که ضعف خود را میشناسد وبه آن اذعان میکند

قهرمان کسی است که دستاورد سفر وتجربه خویش را به کسی تحمیل نمی کند

قهرمان کسی است که وجودش در فضای رابطه شهامت سفر را برای دیگران ایجاد میکند.

(متن بالا بخشی از جلسات اول ترم بیداری قهرمانان درون است )