اگر آنچه د ردرونتان است به ظهور برسانید،آنچه به ظهور رسانده اید نجاتتان خواهد داد.

                                   اما

اگر آنچه را در درونتان است به ظهور نرسانید،آنچه به ظهورنرسانده اید نابودتان خواهد کرد .                        

 پس فهرستی از استعداد وعلائق وتوانایی خود تهیه کنید و بنویسید دوست دارید بااین درونیات چه مسولیتهایی را برعهده بگیرید؟ ومیخواهیدبر چه جنبه های زندگی خود ودیگران تاثیر بگذارید.

(متن بالابخشی از کلاس سفربیداری قهرمانان درون میباشد)